Consello Escolar 02/05/2022

1.- Lectura e aprobación, se procede, da acta anterior. Apróbase.

2.- Informe da previsión do orzamento do ano 2022. Apróbase.

3.- Información previsión alumnado curso 22/23. Infórmase.

 4.- Informacións varias.

 • Infórmase da participación do centro na presentación do proxecto “Polos creativos” sobre novas tecnoloxías, invitados polo CFR.
 • Infórmase sobre as datas de celebracións e actos de final de curso.
 • Infórmase sobre a situación do proxecto de patios.

5.- Rogos e suxestións.

 • A ANPA informa da previsión de actividades extraescolares 2022-2023.
 • Coméntase a mellor opción para facer xornadas de portas abertas/exhibicións de final de curso.
 • Coméntase o campamento de verán.
 • Coméntanse as xornadas de educación afectivo-sexual para familias e alumnado a impartir por Alumbramujer no vindeiro curso.

Consello Escolar 21/02/2022

1.- Lectura e aprobación, se procede, da acta anterior. Apróbase.
2.- Informe da conta de xestión do orzamento do ano 2021. Infórmase.
3.- Aprobación dos orzamentos do programa FOGGA. Apróbanse os orzamentos para a entrega de froita e iogur nos recreos.
4.- Información da elaboración do Plan de Atención á Diversidade. Infórmase que estará listo para o seu paso por Consello a finais de curso.
5.- Informacións varias. Infórmase da concesión de 5.000 m2 por parte do Concello e do proxecto de patios, así coma do premio Concepción Arenal recibido polo Centro.
6.- Rogos e suxestións. Fálase da información saída en medios do cambio de sentido en rúa do Ensino. Tanto o Centro coma ANPA trasladan ao Concello que non están dacordo con este posible cambio. Trátanse tamén algúns cambios menores no menú do comedor.

Consello Escolar 29/11/2021

Constitúese o novo Consello Escolar, formado por:

Equipo directivo:

–          Ana Perandones Lozano, directora

–          Diego Barja Centeno, xefe de estudios

–          María Naya Macías, secretaria

Representantes do profesorado:

–          Leticia Domínguez Rañón

–          María Jesús Cabrera Fandiño

–          Consuelo Paz Beade Dopico

–          Beatriz Raviña Gómez

–          Azucena Nantón Blanco

Representantes das familias:

–          Beatriz Cañás Romar

–          María Fondado Marcote

–          Raquel Grela Barreiro

–          Verónica Rico Rodríguez

–          María Ángeles González Fernández

 Representante do Concello:

–          María José Santos Zas

Representante persoal administración e servizos:

–          Pilar Siso Vecino Seguir lendo “Consello Escolar 29/11/2021”

Consello escolar 15/11/2021

1.- Lectura e aprobación, se procede, da acta anterior. Apróbase.

2.- Información e aprobación de novos menús escolares para o curso 21/22.

– Realízanse determinadas suxerencias de combinacións

– Decídese indicar pescado de lonxa para escoller o peixe fresco de mellor calidade-prezo neses días

Consello escolar 14/10/2021

1.- Lectura e aprobación, se procede, da acta anterior. Apróbase.

2.- Aprobación, se procede, da PXA curso 21/22. Apróbase.

3- Actualización plan de adaptación Covid 21/22. Infórmase.

4.- Informacións varias

– Coméntase a posibilidade de instalar espellos na aula de psicomotricidade. Solicitaránse orzamentos.

– Confírmase a concesión de ARCO (4º e 5º) e Proa + (6º).

– Coméntase a solicitude de Radio Escolar.

– Infórmase do Plan de Patios.

5.- Rogos e suxestións.

Consello escolar 29/09/2021

Orde do día:

1. Lectura e aprobación, se procede, da acta da reunión anterior. Aprobada.

2. Resolución das convocatorias ARCO e PROA+. 

O pasado 10 de setembro as representantes das familias no Consello solicitaron incluir na orde do día do próximo Consello a “Situación do alumnado NEE. Número de PTs e ALs dispoñibles no centro”, no que se enmarca este punto.

O Centro comenta que foron concedidos nas listas provisionais 1 PT para 4º e 5º ata o 31/12/2021 baixo o programa ARCO e medio PT (recurso compartido con outro centro) para 6º para todo o curso. O centro asignaría estes apoios ao alumnado para o que foi solicitado na convocatoria. A resolución definitiva está pendente, esperando que sexa recibida a principios de outubro.

Discútese se sería necesario, en todo caso, un PT adicional. O Centro comenta que está pendiente de ter informe detallado para presentar á Dirección Territorial con todas as necesidades identificadas, xa que ése é o procedemento indicado por Inspección Educativa para solicitar este recurso.

O Consello acorda, en calquera caso, preparar e remitir un escrito a Inspección Educativa e Dirección Territorial solicitando un PT adicional.

3. Información dos días lectivos escollidos polo centro. Solicitaránse o 07/12 e 16/05.

Coméntase que, ata hai uns anos, acordábanse os días do CEIP Rabadeira, CEIP Juana de Vega e IES Miraflores, escollendo cada ano un centro ditos días. Dado que o IES, polos exames de segundo de Bacharelato, non quere coller días no último trimestre, rompeuse dito acordo. Os días elexidos polo centro son os mesmos que o resto de CEIPs do Concello.

4. Aprobación do plan de actividades extraescolares e protocolos. Aprobados.

5. Aprobación listaxe coidadores comedor. Aprobado.

6. Aprobación dos menús do comedor. Aprobados, xa foron contempladas unhas suxerencias das representantes das familias.

7. Plan de continxencia do centro. Remítese a aprobación ao próximo Consello.

8. Informacións varias. O Centro solicita dous temas:

– A empresa de limpeza que ten a concesión non está a limpar os cristais. O Concello di que está ao tanto e tratando coa concellería de Servizos. Acórdase que a ANPA remita tamén escrito ao Concello solicitándoo.

– Dentro dos obradoiros de emprego do Concello, solicítanse uns elementos para o proxecto de patios inclusivos.

Adicionalmente, remítese a unha reunión de traballo aparte para o proxecto de Igualdade, relacionado coa subvención a ANPAS. Exponse que disponse tamén dun remanente da Asociación que pode ser destinado a material para os patios inclusivos.

9. Rogos e suxestións. As representantes das familias preguntan:

Retrasos na liña 2. O Centro informa que foi un tema puntual, e que os buses chegan entre 8:45-9:00 e saen 15:00-15:10.

Comedor. Pregúntase se está previsto facer algún axuste adicional tralo arranque. O Centro indica que en principio non.

NOFC e Plan de Convivencia. Pregúntase se serán convocadas as Comisións. Dadas que as eleccións ao Consello están previstas para novembro 2021, manteranse tal e como están.

Reorganización espazos. Aula de Informática. Coméntase que está previsto o traslado á planta baixa de Administración. Pregúntase se, para actividades extraescolares pola tarde e para o uso que se estime dentro de horario lectivo poderíase montar un aula de informática, cos equipos doados pola Asociación. O centro indica que , inicialmente, non existe demanda desta aula no horario lectivo e que non existen aulas extra dispoñibles.

Celebracións e saídas. Pregúntase se están previstas celebracións e saídas, nos que a ANPA pode colaborar. O Centro indica que están en curso de planificación, co proxecto de centro “Con M de Mar”. Remítese a unha reunión de traballo para determinar accións conxuntas concretas.

Consello escolar 13/09/2021

Orde do día

 1. Lectura e aprobación, se procede, da acta anterior. Apróbase.
 2. Resolución da listaxe defininitiva de comedor. Comunícase que todo o alumnado ten praza, quedando 20 prazas sobrantes, aproximadamente.
 3. Información e listaxe transporte curso 2021/2022. Comunícase que todo o alumnado ten praza, pero é necesario considerar que a licitación de transporte prevista para decembro do 2021 pode provocar modificacións e que o alumnado non lexítimo quede fóra de dito transporte.
 4. Organización e información de actividades extraescolares. Infórmase.
 5. Proxecto de Igualdade concedido pola Xunta á ANPA. Infórmase.
 6. Informacións varias. O centro comunica que retoma o plan de patios inclusivos. Tamén a nova responsable de comedor e a nova organización do servizo, detallada na páxina web do centro.
 7. Rogos e suxestións.